Om Villa Skodsborg …

Tilbud og principper

Villa Skodsborg vil  – i lighed med det tidligere ’Skodsborg Observations- og Behandlingshjem – tilbyde behandling baseret på de fire værdier:

omsorg, empati, kontinuitet og ansvarlighed. Værdier, der tillige dækker visionerne for behandlingsarbejdet.

Villa Skodsborg henvender sig til børn med betydelige skader, kropslige og sansemæssige følge-tilstande og som typisk er

  • født af en misbruger og/eller psykisk syg mor
  • vokset op ubeskyttet – i uforudsigelige, turbulente og voldelige omgivelser
  • blevet udsat for kropslige krænkelser og seksuelt misbrug
  • født af forældre uden evne til at forstå eller varetage et lille barns behov

og vil med udgangspunkt i de førnævnte terapeutiske og pædagogiske principper tilbyde

  • Skræddersyede omsorgs-, terapi- og behandlingsforløb, specielt tilpasset det enkelte barns behov og tålegrænser
  • Italesættelse af traumer for at skabe grundlag for (selv)forståelse, tillid og udvikling hos børnene
  • Forberedelse til familiepleje
  • Støtteforløb til biologiske forældre og plejefamilier
  • Hjælp til selvhjælp

Forberedelse til familiepleje:

Her tilrettelægges efter de succesfulde principper specielt skræddersyede omsorgsforløb til hårdt omsorgssvigtede eller misbrugte børn.
For eksempel er det idag normalt at børn, der har været udsat for vold og misbrug og derfor tvangsfjernes af myndighederne, sendes direkte i familiepleje.
Men mange af de børn, som gennem tiderne har haft ophold på Skodsborg, er så medtagede, at ikke-professionelle plejefamilier slet ikke er i stand til at hjælpe dem. Disse børn skal i en kortere periode af deres liv tilbydes den forberedende behandling, de har brug for, inden de sendes ud i en plejefamilie. At få italesat traumerne, få styr på barnets historie og identitet samt at yde den videre støtte til familien, er ligeledes en af Villa Skodsborgs fornemste opgaver.

På Villa Skodsborg mener vi ikke, at alle udsatte børn nødvendigvis først skal bo på en døgninstitution i flere år, før de udsluses i familiepleje. Men for den lille gruppe børn, som vi henvender os til, er det nødvendigt, at de i en periode i deres liv er i et miljø, hvor de ved hjælp af pædagogik og behandling kan komme i så overbevisende trivsel, at de bliver i stand til at møde den omkringliggende verden, tilegne sig de helt basale sansemæssige og sociale kompetencer, der er nødvendige for at de kan udvikle sig og trives i den.

Hvis et barn, der har det meget svært, anbringes direkte eller for tidligt i en plejefamilie, kan det få katastrofale konsekvenser, ikke kun for barnet, som grundet tilpasningsvanskelighederne måske ender med at måtte flyttes igen og igen, men bestemt også for plejefamilien, som måske må opgive at beholde barnet eller risikerer at gå i opløsning.

Disse børn skal bare være klar til familieplejen, og integrationen ud i plejefamilien skal for alle parters skyld ske over god tid og med professionel støtte – også i perioden efter barnets anbringelse.

Det er vores erfaring, at det giver det bedste resultat for alle parter. For der skal være tid til at få italesat de svære ting og til at få dem integreret på en ordentlig måde i barnets selvforståelse, historie og hverdag. Først her kan der skabes grundlag for udvikling, og barnet kan komme videre og lære at knytte sig til andre mennesker.
Dette understøttes af undersøgelsen ”De tidlige anbringelser” (Thormann og Guldberg 2003). En efterundersøgelse af to årgange af udskrevne børn fra Skodsborg Observations- og Behandlingshjem, der viser, at de børn, der klarer sig bedst, er de børn, der anbringes direkte på Skodsborg fra det hospital, hvor de er født, og som efter et ophold på institutionen flytter til en plejefamilie.
Plejefamilien modtager et barn, som er i overbevisende trivsel – et barn som er blevet observeret og behandlet. Plejefamilien kan forholde sig til opgaven og udfordringen, fordi den er beskrevet, og fordi de bliver informeret om de korrekte behandlingsformer af vores medarbejdere. Således har plejefamilien tillige altid et sted at komme tilbage til, hvis de har brug for professionel vejledning.